Dit is onze geloofsbelijdenis:

1. Wij geloven dat de gehele Bijbel het onfeilbare Woord van God is. Het is Gods Woord, geschreven door inspiratie van de Heilige Geest, aan ons mensen gegeven. Het is Gods gezaghebbend geopenbaarde Woord en alles heeft zijn bestaan in Gods woord! (Joh 1:1-5, Hebr. 11:3)

2. Wij geloven dat er slechts één ware en levende God is. De eeuwige Schepper en Onderhouder van hemel en aarde. Hij heeft zich in Zijn Woord geopenbaard als Vader, Zoon en Heilige Geest. Zijn bestaan kan worden afgeleid uit Zijn werk, de schepping. Hij alleen is de Almachtige, Alwetende en Heilige God. Bovenal heeft Hij zich doen kennen als Verlosser, die wil dat mensen behouden worden! (Gen. 1:1, Deut. 6:4, Jes. 43:10-11, Rom. 1:19, Gen. 17:1, 1 Tim. 2:3-4)

3. Wij geloven dat elk mens een zondig schepsel is dat verlossing nodig heeft. (Gen. 1:26-31 en 3:1-7, Ps. 51:5, Pred. 7:29, Joh. 6:44, Rom. 5:12-21, 1 Cor. 5:21)

4. Wij geloven in Jezus Christus, de Eniggeboren Zoon van God,verwekt uit de Heilige Geest. Hij kwam op aarde om ons te redden van zonde en veroordeling. Dit heeft Hij gedaan aan het kruis, waar Hij zijn leven voor ons heeft gegeven. Hij is opgestaan uit de dood waarmee Hij de dood heeft overwonnen. Hij heeft alle macht in Hemel en op aarde, is onze Heer, Heiland en Verlosser. Hij is verwekt door de Heilige Geest en geboren uit de maagd Maria. Hij heeft geleden onder Pontius Pilatus en is gekruisigd, gestorven en op de derde dag opgestaan uit de doden. Deze Jezus is opgevaren naar de hemel, waar Hij zit aan de rechterhand van God. Bekleed met alle macht in de hemel en op aarde. (Mat. 1:20 en 16:16, Kol. 1:15, Joh. 3:16, Luc. 1:35, Joh. 19:15, 16 en 30, Luc. 24:6, Hand. 1:9-11, Heb. 10:12, Mat. 28:18)

5. Wij geloven dat Jezus Christus de Zoon van God is en op aarde kwam om ons mensen te redden van veroordeling en zonde. Dit deed Hij door Zijn bloed te offeren als verzoening en het beschikbaar te maken voor een ieder die zijn geloof vestigt op Hem. (Joh. 3:16, 1 Cor. 15:3, 2 Cor. 5:21)

6. Wij geloven dat persoonlijk geloof in Jezus Christus nodig is, tot behoud van je ziel en om gerechtvaardigd te worden. Dit, als gevolg van bekering tot Hem, moet zichtbaar worden in ieders dagelijkse leven. Om het koninkrijk Gods binnen te gaan, is het noodzakelijk als mens wedergeboren te worden, door de Heilige Geest en dat door geloof in Jezus Christus. (Joh. 3:3-7, Tit. 3:5-6, 1 Pet. 1:23)

7. Wij geloven in de Heilige Geest. Hij overtuigt van zonde tot bekering en bewerkt wedergeboorte. Door Hem ontvangen wij kracht om te getuigen van Jezus Christus, de zonde na te laten en een heilig leven te leiden waarin de vrucht van de Heilige Geest zich kan openbaren. Hij deelt gaven uit aan ieder zoals Hij dat wil. Tot welzijn van de gemeente en tot vervulling van haar taak in de wereld. (Gen. 1:2, Joh. 16:5-15, Joh. 6:63, Hand. 1:8, Tit. 3:4-7, Gal. 5:22, 1Cor. 12:7 en 11, 1 Cor. 14:12)

8. Wij geloven dat de gemeente de gemeenschap is, waardoor God zijn heilswerk in deze wereld wil realiseren. Onder leiding van Jezus Christus als hoofd van de gemeente en de inspiratie van de Heilige Geest. Iedere wedergeboren gelovige maakt deel uit van deze universele gemeente. De plaatselijke gemeente is hier een zichtbare uiting van. De gelovigen worden toegerust tot dienstbetoon aan God en aan elkaar. Iedere gelovige behoort zich in een plaatselijke gemeente te voegen. (Ef. 3:10, 12:1, 1 Tim. 3:15, Ef. 4:15-16, Hand. 1:8, 1 Cor. 12:13, Mat. 5:13-16, Mat. 7:18, Heb. 10:25)

9. Wij geloven dat de Here aan Zijn gemeente apostelen, profeten, evangelisten, herders en leraren heeft gegeven om de gelovige toe te rusten tot dienstbetoon. Tot opbouw van het lichaam van Christus. (Ef. 4:11, 1 Cor. 12:28)

10. Wij geloven in het opzienerschap. Dat oudsten toezicht houden, de gemeente besturen, mensen aanstellen, leiding geven, onder leiding van de voorganger, de leider-oudste. De Bijbelse bestuursvorm is geen democratische, maar een theocratische, wat betekent: Godsbestuur. God stelt gezalfde leiders aan en bekleedt hen met autoriteit en bekwaamheid om Zijn gemeente te leiden. In de Bijbel is dan ook heel duidelijk de eeuwige blauwdruk te zien van Gods bestuursvorm binnen Zijn gemeente. (1 Tim. 5:17, Titus. 1:5 en 1 Petr. 5:1, Hebr. 13:17, 1 Petr. 5:5)

11. Wij geloven dat de gemeente de opdracht heeft Gods koninkrijk bekend te maken op aarde door de verkondiging van het evangelie in al zijn volheid aan alle volkeren. Hen te maken tot discipelen van Jezus Christus en te brengen tot gehoorzaamheid aan Gods wil. Deze opdracht gaat vergezeld van de belofte dat tekenen en wonderen de gelovigen zullen volgen, zoals o.a. de genezing van zieken en het uitdrijven van boze geesten. (Luc. 9:2, Hand. 20:24-27, Mat. 28:18-20, Rom. 1:5,15:18 en 16:26, Marc. 16:26 en 16:15-20, Joh. 14:12 Hand. 2:43, 3:6 en 6:8)

12. Wij geloven dat de doop door onderdompeling in water een getuigenis is van het met Christus gestorven en opgewekt zijn tot een nieuw leven. Allen die hun zonden bewust kunnen belijden en geloven in Jezus Christus als hun Verlosser en Heer, behoren in gehoorzaamheid aan Zijn bevel gedoopt te worden in de Naam van de Vader de Zoon en de Heilige Geest. Wij geloven tevens dat het avondmaal een uitbeelding is van ons deelhebben aan het lichaam en bloed van Jezus Christus en een verkondiging is van Zijn dood, totdat Hij komt. Alle gelovigen nemen na zelfonderzoek deel aan het eten en drinken van de vrucht van de wijnstok. (Mat. 3:13-17, Mat. 28:19, Hand. 22:16, Mat. 26:26-29, 1 Cor. 11:23-29)

13. Wij geloven dat God Zijn gemeente toerust door de gelovigen te dopen in de Heilige Geest. Deze doop, ontvangen door geloof, wordt o.a. herkend door het spreken in nieuwe tongen, zoals de geest het deze geeft uit te spreken. Ook door het functioneren van andere geestesgaven in de levens van de gelovigen. (Hand. 1:4-5, Hand. 2:1, 1 Cor. 12:1-11, 28-31, 1 Cor. 14, Ef. 5:18-21)

14. Wij geloven in de terugkeer van de Here Jezus Christus om als Koning te heersen. Er Komt een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, waar gerechtigheid en vrede zullen wonen. Wij geloven in de opstanding van de doden, zowel van rechtvaardigen als onrechtvaardigen. Onze Here Jezus zal als een rechtvaardige Rechter, een rechtvaardig oordeel vellen over levenden en doden. Dat oordeel houdt in eeuwig leven in de hemel voor een ieder die Jezus als Verlosser en Heer hier op aarde hebben aangenomen en eeuwige verlorenheid voor hen die dat niet gedaan hebben.(Mat. 24, Luc. 17:30-37, Joh. 5:28-29, 1 Cor. 15:1, Tess. 4:13-18, Heb. 9:27-28, Opb. 3:10, 20:11-15, Opb. 21)

15. Wij geloven dat volledig toewijding aan Jezus Christus en alles wat hiermee te maken heeft volkomen normaal is voor iedere gelovige. Dit houdt o.a. in goed rentmeesterschap over tijd, geld, gaven en dienstbaarheid. Ook stimuleren wij dat gelovige hun tienden terug geven aan God in de plaatselijke gemeente waar zij dienen, niet als wet, maar uit dankbaarheid. (1 Kon. 11:4, 2 Cor. 8:7, Fil. 2:1-11, Mal. 3:8-11)

16. Wij geloven dat elke gemeente in de wereld moet staan en zich niet moet opsluiten binnen vier muren. Zij moet zielen winnen daar waar zondaars zijn. Zij dient echter wel een voorbeeld te zijn, zoals het christenen betaamt. Zij moet zich vasthouden aan de bijbelse normen en waarden. Zij moeten zich laten leiden door de Heilige Geest en niet door het vlees. (Gal 5:16-25)

17. Wij geloven dat God de Here onze Heelmeester is en dat Jezus Christus Dezelfde is en dat door Zijn striemen onze genezing geworden is. Wij geloven dat Jezus Christus redt, geneest en bevrijdt, naar geest ziel en lichaam. Wij bidden en handelen altijd in de naam van Jezus Christus. In Zijn naam zalven wij zieken met olie, indien ze daarom vragen. Wij bidden in Zijn naam, waardoor demonen op de vlucht slaan. Wij leggen zieken de handen op in Zijn naam en geloven dat zij zullen genezen. (Ex. 15:26b, Hebr. 13:8, 1 Pet. 2:24, Joh. 3:16, Jac. 5 :14, Marc. 16 :17-18)